QĐ số 868/QĐ-ĐHHĐ ngày 04/5/2022 về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2022.

TB số 82/TB-ĐHHĐ ngày 04/5/2022 về việc tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2022.

QĐ số 746/QĐ-ĐHHĐ ngày 18/4/2022 về việc bổ nhiệm và phân công các chức danh Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Hồng Đức, nhiệm kỳ 2019-2024.

TB số 73/TB-ĐHHĐ ngày 19/4/2022 về việc đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022.

TB số 58/TB-ĐHHĐ ngày 08/4/2022 về việc nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022.