QĐ số 239/QĐ-ĐHHĐ ngày 26/01/2021 về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2020

QĐ số 238/QĐ-ĐHHĐ ngày 26/01/2021 về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2020

QĐ số 237/QĐ-ĐHHĐ ngày 26/01/2021 về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2020

QĐ số 236/QĐ-ĐHHĐ ngày 26/01/2021 về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2020

QĐ số 235/QĐ-ĐHHĐ ngày 26/01/2021 về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2020

TB số 03/TB-ĐHHĐ ngày 08/01/2020 Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2020 tại Trường Đại học Hồng Đức

TB số 244/TB-ĐHHĐ ngày 28/12/2020 về việc Thông báo nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020

Thông báo kết quả xét công nhận đạt chuẩn Chức danh GS, PGS năm 2020 tại Hội đồng Chức danh Giáo sư cơ sở

Nội dung, tiêu chí đánh giá bài thi đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng anh đối với ứng viên chức danh giáo sư, phó giáo sư

Quyết định về việc thành lập tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ các ứng viên xét công nhận đạt tiêu chuẩn Phó Giáo sư tại hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020

Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2020 của hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học Hồng Đức

Quyết định về việc thành lập tổ giúp việc cho hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020

Danh sách ứng viên nộp hồ sơ đăng ký công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2020 tại HĐGSCS Trường Đại học Hồng Đức

      - Trịnh Viết Cường
      - Lê Thị Giang
      - Nguyễn Hữu Hậu
      - Ngô sĩ Huy
      - Lê Hoằng Bá Huyền
      - Nguyễn Văn Lương
      - Đinh Ngọc Thức
TB số 25/TB-ĐHHĐ ngày 03/3/2020 về việc đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020

Danh sách ứng viên nghi tên xét công nhận đạt chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2020

Quyết định về việc thành lập Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở

Quyết định về việc bổ nhiệm các chức danh Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020

Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2020 của Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Hồng Đức

Lý lịch khoa học của Hội đồng GS cơ sở Đại học Hồng Đức 2020