Lịch làm việc của hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở năm 2019 Trường Đại học Hồng Đức

Danh sách hồ sơ ứng viên Phó giáo sư năm 2019 Trường Đại Học Hồng Đức
      - Đậu Bá Thìn
      - Phạm Thế Anh
      - Hoàng Văn Dũng
      - Lê Thị Lệ
      - Lương Thị Kim Phượng

Quyết định thành lập tổ tự đánh giá năng lực ngoại ngữ

Tin hoạt động của hội đồng chức danh Giáo sư năm 2019
      - Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn PGS năm 2019 tại HĐGSCS Trường Đại học Hồng Đức.
      - Kết quả đánh giá năng lực ngoại ngữ của các ứng viên PGS năm 2019 của HĐGSCS Trường Đại học Hồng Đức.
      - Kết quả thẩm định hồ sơ ứng viên PGS năm 2019 tại HĐGSCS Trường Đại học Hồng Đức.
      - Thông báo về nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019 .
      - Quy định về việc bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tại Trường Đại học Hồng Đức .
      - Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư nam 2019 tại Trường Đại học Hồng Đức .
      - Quết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 .